Algemene voorwaarden

Wettelijke info

Deze website en de daaraan gekoppelde domeinnaam zijn eigendom van IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA. Door het loutere gebruik en de raadpleging van deze site, aanvaardt de gebruiker kennis te hebben genomen van huidige voorwaarden en de exclusieve toepasbaarheid ervan te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website kan beschermd zijn door een of meerdere intellectuele eigendomsrechten. De raadpleging van deze site en zijn inhoud is uitsluitend toegestaan voor een privé gebruik en buiten elke commerciële aanwending. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is het de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site op enige wijze of enige drager te reproduceren (met uitzondering van technisch noodzakelijke reproducties voor de raadpleging van de site) of over te gaan tot publieke mededeling ervan. Waar reproductie is toegestaan, is de gebruiker ertoe gehouden de grenzen gesteld aan dit gebruik strikt te eerbiedigen en in ieder geval steeds te voorzien in een duidelijke bronvermelding en adequate eigendomsnotities.

Aansprakelijkheid

Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site als dusdanig (“as is”) geleverd, zonder enige (zelfs impliciete) garantie met betrekking tot de juistheid, verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding van enig recht van derden, inclusief intellectuele eigendomsrechten van derden. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Merken, handelsnamen & vennootschapsnamen

Alle product- en bedrijfsnamen, diensten- of warenmerken, handelsnamen en vennootschapsnamen, logo’s en beelden vermeld op deze site kunnen beschermd zijn onder het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, vennootschapsrecht of enig ander recht en dienen als dusdanig behandeld te worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom van IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA zijn

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA respecteren uw privacy

IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA hechten veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet , heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt U zich tot IMMO TRM BVBA op volgend e-mailadres: info@kortpoort.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de klant IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder “intern bedrijfsbeheer” klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht u op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA zullen er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Klachten en geschillenregeling

Door het loutere gebruik en de raadpleging van deze site aanvaardt de gebruiker elk geschil te onderwerpen aan de exclusieve rechtsmacht van het arrondissement waar de maatschappelijke zetels van IMMO TRM BVBA en TIBIMMO BVBA gevestigd zijn. Het Belgisch recht, met uitsluiting van het Belgisch internationaal privaatrecht, zal daarbij steeds exclusief van toepassing zijn.